Shifting The Course

Bhutan News Service (BNS), engineered informally in 2004 by a small group of Bhutanese refugee youth, has come a long way by now. The tireless dedication has enabled our team members to partially meet…

e-Library
News from Bhutan

Diaspora Stories

Community Events

नेपाली

एक फन्को पृथ्वीका भावनाहरू

चिराङको याद, सर्भाङ्ग, थिम्पू, पारो आदि आदि हुँदै हुर्किएको मेरो मन कहिले फोछु, मोछुको कविता भन्थ्यो कहिले कुलगांग्री र जुमोल्हारी गाउँथ्यो ओहायो राज्…